flag
همکدسازی 93

 
 

مزایای طرح


کلیه شماره های ثابت سطح استان از 7 رقم به 8 رقم تغییر می یابد -

کد بین شهری در تماسهای تلفن ثابت در داخل استان حذف وهزینه تماسها، شهری محسوب می شود -

تماسهای خارج استان با تلفن های ثابت داخل استان در کلیه شهرستان ها با کد 087 صورت می گیرد-
 

برای دریافت شماره های جدید از یکی از روش های زیر استفاده کنید

 


از طریق اینترنت

 

فایل تغییرات نهایی شماره به تفکیک شهرستان ها ومراکز استان

 

موبایل GSM موبایل ثابتWLL فایل تغییرات نهایی شماره های جدید

 


 

از طریق تلفـــــن

 

با شماره 3131 تماس بگیرید و با وارد کردن شماره قدیم ،شماره جدید را دریافت کنید

 

برنامه همکدی قابل نصب روی گوشی های آندروید